Условия за ползване

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www.doors.bg  предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет-потребителя на всички разпоредби на настоящите общи условия.
Съдържание на рубриките:
1.Права на интелектуална собственост
2.Информация, отнасяща се до продуктите и услугите
3.Защита на личните данни / Услуги
4.Хипервръзки
5.Приложимо право
6.Управление на паролите
7.Ограничаване на отговорността
8.Актуализиране
9.Кукита
 
Сайтът се публикува от МИЦИКУЛЕВ ЕООД, седалище и адрес на управление  Велинград, ул. Петър Берон 64

1. Права на интелектуална собственост
DOORS BG предупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:
a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;
b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на вратите, които фигурират в сайта.
Елементите, които са защитени по този начин са собственост на DOORS BG или на трети лица, които са упълномощили DOORS BG да ги използва.
Поради тази причина, всякакво копиране, възпроизвеждане, представяне, разпространяване, използване, преработване, адаптиране, модифициране, частично включване, превод, използване с търговска цел, частично или изцяло, чрез какъвто и да е процес или върху какъвто и да е носител (хартиен, цифров, …) са забранени, освен след предварително дадено писмено разрешение от страна на DOORS BG, с изключение на случаите, предвидени в законодателството, третиращо интелектуалната собственост, като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.
 
2. Информация, отнасяща се до продуктите и услугите
Информациите и илюстрациите, фигуриращи върху страниците на този интернет сайт, се базират върху техническите характеристики, които са в сила в момента на въвеждането или в момента на актуализирането на различните страници на този сайт.
Видовете обков и аксесоари за вратите, представени в сайта могат да бъде серийно производство, или да се предлагат като опция, или да не се предлага, в зависимост от моделите.
В рамките на политиката си за непрестанно подобряване на производството си,  DOORS BG може във всеки един момент да промени техническите характеристики, видовете обков и аксесоари, опциите и цветовете на фурнира и т.н. Техническите възможности не позволяват вярното (правилното) репродуциране на цветовете върху снимките и илюстрациите.
Предложените модели и/или варианти в сайта, както и техния обков, опции и аксесоари,  могат и да се различават в зависимост от страната в която се предлагат.
Във всеки от случаите, информацията, която се съдържа в сайта е от общ характер и няма никаква договорна стойност.
Валидно запазване или продажба на врата е възможно единствено при подписване на формуляр за поръчка и авансово плащане или с договор за покупко-продажба и пълно заплащане в център за продажба.
 
3. Услуги
Представените в този сайт услуги са услугите, които могат да бъдат предложени от търговската  мрежа на DOORS BG.  Що се отнася до отделните части, обковът и аксесоарите, то посочените цени са дадени информативно и не включват труд, освен в случаите на цени за пакетни услуги. Цените за пакетни услуги са валидни само за посочения период.
Търговската мрежа на DOORS BG е на Ваше разположение, за да отговори на всичките Ви въпроси относно продуктите и услугите, представени в сайта.
4. Хипервръзки
За инсталирането на хипервръзка към сайта  www.doors.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на DOORS BG .
Във всеки случай,  DOORS BG не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта www.doors.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка.
 
5. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи
Интернет сайтът www.doors.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право, освен при противоречие с международни правни норми или последващи законодателни промени. Общите условия са съставени на български език. Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, освен в случай на колизия с императивни правни норми.
6. Управление на паролите
В този Интернет сайт DOORS BG  предоставя на Ваше разположение различни Интернет пространства, които Ви позволяват да получите достъп до специални услуги. За да получите достъп до тези пространства, трябва да въведете Вашия e-mail адрес, име, фамилия, пощенски код и да изберете парола. Тази парола е стриктно индивидуална и Вие трябва да я пазите в тайна. В тази връзка, Вие сте отговорни за използването на тази парола и DOORS BG не може в никакъв случай да бъде държан отговорен за загубите или щетите нанесени вследствие на използването на този профил и/или на тази парола.
Вие трябва да уведомите DOORS BG за всяко неправомерно използване на Вашата парола или на Вашия профил  пространство и да се отписвате след всяко ползване на сайта.
7. Ограничаване на отговорността
Вие използвате сайта www.doors.bg изцяло и единствено на Ваша отговорност. DOORS BG, неговите филиали и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.
8. Актуализация
DOORS BG си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с  настоящите условия.
9. Кукита (Cookies)
Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме Интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия Интернет браузър.
Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.
Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме кукитата с цел да подобрим качеството на нашите услуги. Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация. Потребителите на Сайта могат да деактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния Интернет браузър.